Szukaj
Close this search box.

Statut

Statut

Fundacji do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie”
– tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 14.06.2013 r. oraz 09.08.2013 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1.

Fundacja nosi nazwę: Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej „z uśmiechem przez życie”. Fundacja może używać skróconej nazwy „Z uśmiechem przez życie”

Art. 2.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

Art. 3.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Art. 4.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej; swoje cele może realizować ona również poza jej granicami.

Art. 5.

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

Art. 6.

Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 5 ust. 2 Ustawy o fundacjach).

Art. 7.

Fundacja w zakresie realizacji jej celów współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.

Art. 8.

Fundacja może używać własnego znaku graficznego i pieczęci, których wzory określi Rada Fundacji.
Zarząd w imieniu Fundacji może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Art. 8a.

Fundacja może ustanawiać Członków Honorowych. W jej imieniu, tytuł ten może nadawać Zarząd, za zgodą osoby uhonorowanej, osobom fizycznym, będącymi wybitnymi autorytetami naukowymi w swojej dziedzinie, lub wybitnie zasłużonymi dla realizacji celów statutowych Fundacji.

Art. 8b.
 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

Art. 9

Celami Fundacji są:

 1. Szerzenie wiedzy i informacji na temat zdrowia człowieka.
 2. Szerzenie wiedzy i informacji na temat schorzeń, w tym chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka, w tym raka jamy
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia
 4. Rozbudowa systemu wsparcia i samopomocy dla pacjentów I osób chorych, osób po przebytych chorobach oraz ich rodzin.
 5. Ułatwienie dostępu do i wymaganie wysokiej, jakości usług medycznych i
 6. Włączenie badań przesiewowych raka jamy ustnej do programu profilaktyki NFZ oraz ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe, w przyszłości także do prywatnych ubezpieczeń medycznych, jeśli zostaną one wprowadzone do polskiego systemu prawnego.
 7. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych, w tym także z Unii Europejskiej.
Art. 10.
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Prowadzenia szerokiej akcji informacyjnej o różnych chorobach, w tym chorobach nowotworowych, o znaczeniu badan przesiewowych, jako wczesnej formie ich wykrywania we wszystkich dostępnych mediach, w tym w szczególności poprzez:
   • wystąpienia publiczne w stacjach telewizyjnych.
   • audycje w stacjach radiowych,
   • informacje prasowe w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i specjalistycznej,
   • artykuły o organizowanych akcjach i imprezach,
   • strony internetowe oraz akcje mailingowe,
   • udział w społecznościowych forach
   • spoty reklamowe,
   • prowadzenie kampanii edukacyjnej,
   • wydawanie broszurek, ulotek,
   • a także poprzez wszystkie inne formy reklamy publicznej i niepublicznej.
  2. Prowadzenie kampanii uświadamiających ryzyko zachorowania na wszelkie nowotwory
  3. Prowadzenie kampanii uświadamiających rolę istotę profilaktyki przeciwnowotworowej, ze szczególnym uwzględnieniem raka jamy ustnej
  4. Organizowanie eventów, koncertów, gali, spotkań, imprez sportowych, akcji i imprez charytatywnych i innych
  5. Propagowanie idei fundacji, promocja i popularyzacja jej działalności
  6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki przeciwnowotworowej, w tym raka jamy  sinej, zarówno dla personelu medycznego jak i społeczeństwa
  7. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej oraz publikowanie prac naukowych
  8. Wspieranie badań naukowych dotyczących zagadnień nowotworów, w tym nowotworów jamy ustnej oraz działań profilaktycznych
  9. Wspieranie badań nad rozwojem nowych testów przesiewowych oraz innych metod i sposobów walki z rakiem w tym, z rakiem jamy ustnej
  10. Wspieranie instytucji, organizacji i firm prowadzących badania profilaktyczne, rozwijających nowe metody i sposoby walki z rakiem, w tym z rakiem jamy ustnej
  11. Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i zagranicą
  12. Współpraca z instytucjami  państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych
  13. Edukacja młodzieży w szkołach
  14. Udział w programach medialnych promujących zdrowy tryb życia
  15. Organizacja oraz udział w różnych eventach mających na celu propagację zdrowego trybu życia
  16. Prowadzenie badań kontrolnych w tym badań przesiewowych dotyczących raka jamy ustnej dla instytucji państwowych jednostek samorządu lokalnego, firm państwowych i prywatnych, ubezpieczycieli i wszystkich innych zainteresowanych tego typu działalnością.
  17. Dystrybuowanie testów diagnostycznych, w tym przede wszystkim testów przesiewowych do wykrywania raka jamy ustnej.
  18. Finansowanie różnych etapów leczenia
  19. Organizacja wolontariatu
 2. Działalność wymienioną w art. 10 ust. 1 lit. a, b, c, e, h. i, j, k, l, n, r, s Fundacja prowadzi jako nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 3. Działalność wymienioną w art. 10 ust. 1 lit. d, f, g, m, o, p, q Fundacja prowadzi jako odpłatną działalność pożytku publicznego.
 4. Jeżeli pozwalają na to środki własne Fundacji, działalność wymieniona w art. 10 ust. 3 może być również prowadzona nieodpłatnie.
 5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Art. 11.

Fundacja opiera realizację swych celów na pracy społecznej, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III
Władze Fundacji

Art. 12.

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd,
 2. Rada,
 3. Fundator.

Zarząd

Art. 13.
 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację.
 2. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
  2a. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżania publicznego lub przestępstwo skarbowe. W razie skazania w trakcie pelniei1ia kaciencji, mandat członka Zarządu wygasa z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego.
 3. Członkowie Zarządu są powoływani uchwalą Rady Fundacji na czas nieoznaczony; pierwszy Zarząd powołuje Fundator.
 4. Z zastrzeżeniem ustępu 2a mandat członka Zarządu wygasa wskutek jego śmierci, pisemnej rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
 5. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie uchwałą Rady Fundacji.
Art. 14.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuję ją na zewnątrz.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

 1. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 2. pozyskiwanie funduszy i środków na działalność Fundacji,
 3. realizacja celów Fundacji zgodnie ze sposobami ich realizacji,
 4. zatrudnianie pracowników do realizacji zadań związanych z celami statutowymi Fundacji,
 5. sporządzenie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji,
 6. składanie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 7. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (art.12 ust.2 Ustawy o Fundacjach) rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 8. Wykonywanie zadań w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
Art. 15.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy do roku.
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwały – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Zarząd, co roku, do dnia 31 marca każdego roku, zobowiązany jest przekazać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działania Fundacji.
 6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji prawo ma Prezes lub Wiceprezes działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie.

Rada Fundacji

Art. 16.
 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia opiniodawcze.
 2. Rada Fundacji składa się z minimum 3 członków.
 3. Fundator powołuje i odwołuje członków Rady w drodze uchwały. Mandat członka Rady Fundacji wygasa wskutek jego śmierci bądź pisemnej rezygnacji
 4. Fundator może być członkiem Rady Fundacji.
 5. Rada Fundacji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady Fundacji bezwzględną większością głosów; pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji mianuje Fundator.
 6. Posiedzenia Rady Fundacji odbywaja się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
Art. 17.

Rada Fundacji powołuje w drodze uchwały Pełnomocnika Fundacji, który reprezentuje Fundację w umowach i sporach z Zarządem. w tym m.in. zatrudnia Członków Zarządu.

Art. 18.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • bieżąca kontrola działań Zarządu,
 • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji, udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 • podejmowanie uchwal co do przeznaczenia zgromadzonych środków majątkowych,
 • podejmowanie uchwal dotyczących istotnych spraw Fundacji,
 • podejmowanie uchwal w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
 • uchwalanie regulaminów Fundacji,
 • propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona
Art. 19.
 1. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z inicjatywy któregokolwiek jej członka lub na wniosek Zarządu.
 2. Do ważnego zwołania  posiedzenia Rady  Fundacji potrzebne  jest zaproszenie wszystkich jej członków listem poleconym wysłanym na 7 dni przed datą posiedzenia lub za pomocą innego skutecznie dokonanego doręczenia (np.: potwierdzone podpisem odbiorcy doręczenie osobiste, fax, mail z potwierdzeniem odbioru).
 3. Posiedzenie Rady Fundacji będzie jednak również ważne w przypadku nie wysiania zaproszeń, jeżeli na posiedzeniu obecni będą wszyscy członkowie Rady Fundacji.
 4. Dla ważności posiedzenia Rady Fundacji wymagana jest obecność 2/3 jej członków.
 5. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Fundacji w jej posiedzeniu uczestniczyć mogą członkowie Zarządu.
 6. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji może zaprosić inne osoby, w tym szczególnie przedstawicieli organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Art. 20.
 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają na posiedzeniach bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Statutu nie, stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 2. Rada Fundacji może w każdej sprawie powziąć bez zwoływania posiedzenia jednomyślną uchwałę pisemną wszystkich członków Rady Fundacji.
Art. 21.
 1. W celu wykonania swoich obo1Niązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji. żądnć od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.
 2. Każdy członek Rady Fundacji może samodzielnie wykonywać prawo
Art. 21a.
 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu Fundacji.
 3. Członkami Rady Fundacji nic mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W razie skazania w trakcie pełnienia kadencji, mandat członka Rady Fundacji wygasa z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego.
 4. Przewodniczący oraz członkowie Rady Fundacji za wykonywanie swoich funkcji nie otrzymują wynagrodzenia. Rada może przyznać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

Rozdział IV
Majątek i działalność gospodarcza Fundacji

Art. 22.
 1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji oraz fundusz założycielski w kwocie 2000,- (dwa tysiące) złotych przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w postaci pieniędzy.
 2. Z kwot funduszu założycielskiego suma 1000,- złotych zostaje przeznaczona na działalność gospodarczą Fundacji.
Art. 23.
 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. dalszych świadczeń fundatorów,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów,
  4. dochodów ze zbiórek publicznych,
  5. dochodów z majątku fundacji,
  6. odsetek bankowych,
  7. nawiązek sądowych.
 2. Dochody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności.
 3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy bądź donatorzy nie postanowili inaczej.
Art. 24a.

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakupu towarów lub usług od podn1iotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V
Zmiana Statutu

Art. 25.

Zmiana Statutu może być dokonana przez Fundatora, na wniosek Rady Fundacji.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

Art. 26.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania jej środków finansowych majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów dla których została ustanowiona.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Likwidatorem może być członek Zarządu albo osoba lub osoby powołane przez Radę Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami fundacji określonymi z tym statucie. Fundator podejmując uchwałę o likwidacji wskazuje konkretne podmioty, którym majątek zostanie przekazany.
 5. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały większością 2/3 głosów.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Art. 27.
 1. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 2. W razie wątpliwości interpretacyjnych zobowiązującą wykładnię Statutu ustala Rada Fundacji w drodze uchwały.
 3. Pismem przeznaczonym do ogłoszeń urzędowych Fundacji jest Monitor Gospodarczy.
Art. 28.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do krajowego Rejestru Sądowego.