Szukaj
Close this search box.

Ochrona danych

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzikiej 2.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : [email protected], pod numerem telefonu 223517658 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na realizację bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku nowotworów jamy ustnej w Pana/Pani gabinecie – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną oraz niezbędność przetwarzania danych do wykonania ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. wystawianie, przyjmowanie oraz przechowywanie faktur i dokumentów księgowych).

Ewentualnie Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową (np. w przypadku zagubienia lub zniszczenia sprzętu wypożyczonego przez Fundację do badań przesiewowych) – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. dostawca usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską itd.). Ponadto Pana/Pani dane (wyłącznie dane kontaktowe) będą udostępniane przez Fundację publicznie, tak aby informacja o organizowanych wspólnie z Panem/Panią bezpłatnych badaniach przesiewowych dotarła do jak największej ilości potencjalnie zainteresowanych osób (np. na stronie internetowej Fundacji, na profilach Fundacji na portalach społecznościowych, w lokalnej prasie oraz w innych lokalnych mediach itd.)

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Panu/Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan/Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

W związku z przetwarzaniem Pan/Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana/Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową na organizację bezpłatnych badań przesiewowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzikiej 2.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected], pod numerem telefonu 223517658 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Fundacją (umowy o współpracy inne niż umowy na współorganizację bezpłatnych badań przesiewowych – np. umowy z dostawcami testów diagnostycznych, wykładowcami itd.) – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną oraz niezbędność przetwarzania danych do wykonania ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. wystawianie, przyjmowanie oraz przechowywanie faktur i dokumentów księgowych).

Ewentualnie Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. dostawca usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską itd.). Ponadto, jeżeli wynika to ze specyfiki zawartej umowy, Pana/Pani dane (wyłącznie dane kontaktowe) będą udostępniane przez Fundację publicznie, tak aby informacja o realizowanym wraz z Fundacją przedsięwzięciu dotarła do jak największej ilości potencjalnie zainteresowanych osób (np. na stronie internetowej Fundacji, na profilach Fundacji na portalach społecznościowych, w lokalnej prasie oraz w innych lokalnych mediach itd.)

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Panu/Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan/Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

W związku z przetwarzaniem Pan/Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana/Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umowę jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej  „Z uśmiechem przez życie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzikiej 2.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected], pod numerem telefonu 223517658 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu promocji działalności statutowej Fundacji i informowania o inicjatywach podejmowanych przez Fundację, w tym drogą elektroniczną (np. w postaci newslettera) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest prowadzenie promocji działalności statutowej Fundacji. W przypadku zapisu na newsletter podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pana/Pani zgoda.

Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych do celów marketingowych. Cofnięcie zgody lub wniesienie sprzeciwu są dla administratora wiążące.

Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. dostawca usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską itd.).

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Panu/Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby promocji działalności Fundacji, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawa przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan/Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

W związku z przetwarzaniem Pan/Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana/Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Podanie danych osobowych w celach promocji działalności Fundacji jest dobrowolne.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzikiej 2.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected], pod numerem telefonu 223517658 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu udzielenia Panu/Pani przez Fundację pomocy, co obejmuje w szczególności ocenę Pana/Pani sytuacji i zasadności udzielenia pomocy, ustalenie zakresu pomocy, którą powinien Pan/Pani otrzymać, realizacji świadczeń składających się na tę pomoc, ewentualnie ustalenia podmiotu, który jest w stanie zapewnić Panu/Pani niezbędną pomoc i skierowania Pana/Pani do tego podmiotu lub przekazanie jego danych kontaktowych – podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu udzielenia niezbędnej pomocy, podjęcia ewentualnej decyzji o jej nieudzieleniu lub cofnięcia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych (w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi najwcześniej).

Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. dostawca usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską itd.). Ponadto Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom, które będą mogły udzielić Panu/Pani niezbędnej pomocy (np. lekarze, szpitale, inne placówki medyczne, organy władzy publicznej, inne organizacje pozarządowe itd.).

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan/Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

W związku z przetwarzaniem Pan/Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana/Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Podanie danych osobowych w związku chęcią uzyskania pomocy Fundacji jest dobrowolne ale konieczne do uzyskania tejże pomocy.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie” z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzikiej 2.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected], pod numerem telefonu 223517658 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy darowizny zawartej z Fundacją – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną oraz niezbędność przetwarzania danych do wykonania ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. przechowywanie dokumentów księgowych).

Ewentualnie Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową darowizny – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy darowizny lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. dostawca usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską itd.).

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Panu/Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan/Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

W związku z przetwarzaniem Pan/Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana/Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową darowizny jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy.